۵  اردیبهشت

       

           سالروز شکست

 

                   نظامیان آمریکا

                       

                        در صحرای طبس


تفت, تصاویر, بنر, سایت