امام جمعه, حاج محمدرضا مدیح, امام جمعه جدید تفت, ایام فاطمیه