بدانید تنها راهی که میتواندبرایتان افتخارجاویدان به جای گذارد،

اطاعت مطلق ازولایت فقیه است.«شهید عزتی»

"روز بصیرت گرامی باد"

 

 


روز بصیرت شهدا, شهدای تفت