رحلت جانسوز عالم ربانی اسوه زهد ،تقواوپارسایی حضرت آیت الله حسنعلی 

امام جمعه محترم شهرستان تفت به خانواده ی گرامیشان ومردم شهرستان تفت

تسلیت عرض میکنیم.